IR Information財務データ

  • 決算短信
  • 有価証券報告書
  • 報告書
  • 月次売上推移速報

決算短信

有価証券報告書

当社の有価証券報告書等は「EDINET」でご覧ください。

報告書

2024年3月期(2023年4月~2024年3月)

2023年12月
2024年3月期 中間報告書

2023年3月期(2022年4月~2023年3月)

2023年6月
2023年3月期 報告書
2022年12月
2023年3月期 中間報告書

2022年3月期(2021年4月~2022年3月)

2022年6月
2022年3月期 報告書
2021年12月
2022年3月期 中間報告書

2021年3月期(2020年4月~2021年3月)

2021年6月
2021年3月期 報告書
2020年12月
2021年3月期 中間報告書

2020年3月期(2019年4月~2020年3月)

2020年6月
2020年3月期 報告書
2019年12月
2020年3月期 中間報告書

2019年3月期(2018年4月~2019年3月)

2018年12月
2019年3月期 中間報告書
2019年6月
2019年3月期 報告書

2018年3月期(2017年4月~2018年3月)

2017年12月
平成30年3月期 中間報告書
2018年6月
平成30年3月期 報告書

2017年3月期(2016年4月~2017年3月)

2016年12月
平成29年3月期 中間報告書
2017年6月
平成29年3月期 報告書

2016年3月期(2015年4月~2016年3月)

2015年12月
平成28年3月期 中間報告書
2016年6月
平成28年3月期 報告書

2015年3月期(2014年4月~2015年3月)

2014年12月
平成27年3月期 中間報告書
2015年6月
平成27年3月期 報告書の一部訂正
2015年6月
平成27年3月期 報告書

月次売上推移速報

2024年3月期(2023年4月~2024年3月)

4月度
5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
1月度
2月度

2023年3月期(2022年4月~2023年3月)

4月度
5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
1月度
2月度
3月度

2021年3月期(2020年4月~2021年3月)

4月度
5月度
6月度
7月度
8月度
9月度は10月度でご覧ください
10月度
11月度
12月度
1月度
2月度
3月度

2020年3月期(2019年4月~2020年3月)

4月度
5月度
6月度
7月度
8月度
9月度は10月度でご覧ください
10月度
11月度
12月度
1月度
2月度
3月度

2019年3月期(2018年4月~2019年3月)

4月度
5月度
6月度
8月度
7月度
9月度は10月度でご覧ください
10月度
11月度
12月度
1月度
2月度
3月度

2018年3月期(2017年4月~2018年3月)

4月度
5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
1月度
2月度
3月度